Rechtsvorm en bestuur

ANBI Status

Stichting Dierenweide Zonnehoeve is een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI.

Het voordeel voor u is dat uw gift aftrekbaar kan zijn van de belasting.

Voor meer informatie: belastingdienst.

Doelen van Dierenweide Zonnehoeve

  • Een natuurlijke, veilige en gezonde leefruimte bieden voor de populatie dieren die bij de Dierenweide leven
  • Het vinden van een goede opvang wanneer een dier niet bij ons kan blijven omdat het niet geschikt blijkt te zijn voor andere dieren of bezoekers.
  •  Het werven van donateurs en vrijwilligers
  • Het zorgen voor voldoende financiële middelen ten aanzien van voer, onderhoud, dierenarts en overige kosten.
  • Het bieden van een functie voor vrijwilligers, leer-ervaringsplaats en educatie.
  • Al datgene wat verder in de ruimste zin onder het bovenstaande verstaan wordt.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Dierenweide Zonnehoeve wordt gekozen tijdens de vergadering. Het bestuur dient te zorgen voor een evenwichtige verdeling van kennis en vaardigheden die passen bij de portefeuille. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid en besluiten. Hierin wordt het doel van de Stichting gevolgd.

 

De stichting heeft ten doel:

a. het beheer van de dierenweide van het Verpleeghuis Zonnehoeve te Hilversum;

b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het werven van donateurs;

b. het werven en begeleiden van vrijwilligers;

c. het onderhouden van de locaties;

d. het verzorgen van de aanwezige dieren.

Beloningsbeleid: Artikel 3.5 van de Statuten –

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

“Mijn doel is om de dieren een gezond, veilig en vrolijk leven te geven op deze dierenweide.”

“Al die lieve dieren, wie wordt daar nou niet blij van! Mijn doel is om samen met de andere bestuursleden een stevige basis voor de Stichting te realiseren waardoor de dieren in een fijne en veilige omgeving een goed leven kunnen hebben”

“Ik ben boerenzoon, maar mijn vader vond het verstandiger als ik ging ‘doorleren’. Het bloed kruipt...ik heb altijd honden en katten in huis. Maar als ik op de Dierenweide een varkentje zie, gaat mijn hart toch weer sneller kloppen."

“Een samenleven waarin we voor elkaar zorgen en al dat wat leeft, in Hilversum.”

“In de krant las ik dat de Dierenweide in de problemen dreigde te raken door een chronisch te kort aan vrijwilligers. Dat bleef echt bij mij hangen! Ik wil daarom als bestuurslid bijdragen vanuit mijn beroep als juriste mijn steentje bij te dragen."

Bestuurstaak 1

Dierenwelzijn bewaken en bevorderen

De Dierenweide heeft diverse dieren onder haar hoede die buiten leven in een ‘kinderboerderij-setting.”

Het is voor alle dieren van het grootste belang dat het bewaken van hun welzijn onze hoogste prioriteit is. Dat bestaat uit voldoende en passende voeding en drinken, onderdak, medische zorg en aandacht.

Hierbinnen valt ook het bewaken van de veiligheid (en veilige omgeving) van alle dieren in combinatie met het contact tussen mens en dier.

Het zorgen voor een gevarieerde maar ook rustige omgeving zorgt ook voor het verhogen van het dierenwelzijn. Onze dieren ontmoeten elkaar in een omgeving die voor hen op dat moment het meest optimaal en veilig is. Zo is Roosje, ons varken, dol op het maken van een klein ommetje en zo krijgt ze in een gemoedelijke omgeving de rust om Tommie en Liesje – de Shetland pony’s – te ontmoeten.

Voorlichting door middel van borden en mondelinge uitleg is hierbinnen een van onze taken.

We begeleiden vrijwilligers in het voldoen aan bovenstaande belangrijkste taak van Stichting Dierenweide Zonnehoeve

Bestuurstaak 2

Donaties en giften

De Dierenweide heeft diverse dieren onder haar hoede die buiten leven in een ‘kinderboerderij-setting.”

Het is voor alle dieren van het grootste belang dat het bewaken van hun welzijn onze hoogste prioriteit is. Dat bestaat uit voldoende en passende voeding en drinken, onderdak, medische zorg en aandacht.

Hierbinnen valt ook het bewaken van de veiligheid (en veilige omgeving) van alle dieren in combinatie met het contact tussen mens en dier.

Het zorgen voor een gevarieerde maar ook rustige omgeving zorgt ook voor het verhogen van het dierenwelzijn.

Voorlichting door middel van borden en mondelinge uitleg is hierbinnen een van onze taken alsmede het bewaken van de goede zorg voor dieren.

We begeleiden vrijwilligers in het voldoen aan bovenstaande belangrijkste taak van Stichting Dierenweide Zonnehoeve

Bestuurstaak 3

Werving & behoud van vrijwilligers

Stichting Dierenweide Zonnehoeve leeft en verandert en heeft net zoals andere organisaties te maken met een ‘natuurlijk’ verloop van vrijwilligers.

Werving is dus altijd nodig en blijft ook binnen de Dierenweide een belangrijk aandachtspunt. Periodiek organiseren we een vrijwilligersbijeenkomst en is er het jaarlijks schaapscheerdersfeest, wat altijd met enthousiasme wordt ontvangen.

Om vrijwilligers te kunnen behouden is het ook hier van belang dat we kunnen blijven zorgen voor de juiste omstandigheden zodat we allemaal enthousiast ons werk blijven doen!

Onder ‘de juiste omstandigheden’ verstaan we dat we op een positieve manier elkaars bijdragen ondersteunen. Niet alleen aandacht voor  het ‘werk’ maar plezier erin houden is iets wat we samen doen!

 

Bestuurstaak 4

Bevorderen van een open en constructieve cultuur

Het belangrijkste van onze taak is het voortbestaan van de Dierenweide en haar bewoners. Daarom zijn we open over de verwachtingen die we hebben over het vrijwilligerswerk en het verschil wat iedereen kan maken voor elkaar en voor de dieren. 

Alle dierenvrienden bij elkaar kunnen heel veel voor de dieren doen.

In een ontspannen sfeer voor de dieren werken geeft veel voldoening en is het fijnst wanneer er open en helder gepraat wordt over wat de dagtaken zijn, hoe het met de dieren gaat en hoe we het beste voor de dieren kunnen zorgen. 

We hebben afspraken over hoe we met elkaar omgaan en wat jouw rechten zijn binnen de dierenweide. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming zodat jouw privacy gevoelige gegevens ook bij de Dierenweide veilig zijn. 

 

 

Klachtenprocedure

Inleiding klachtenregeling

De Dierenweide-Zonnehoeve doet er alles aan om dagelijks de dieren een goede verzorging te bieden met de hulp van vrijwilligers. Toch kan er soms iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat iemand die niet tevreden is, bij ons terecht kan. Daarom is er een interne klachtenregeling. Wij beschrijven in de regeling onze werkwijze bij het behandelen van klachten.

Voordat u een interne klacht indient

Wanneer u ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een bestuurslid zijn, die al dan niet als vrijwilliger opereert in de Dierenweide. Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht bij ons indienen. U kunt ook direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke reactie.

Contactadres bestuur van de Stichting Dierenweide Zonnehoeve via email: bestuur@dierenweide-zonnehoeve.nl