Rechtsvorm en Bestuur

ANBI Status

Stichting Dierenweide Zonnehoeve is een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel ANBI.

Het voordeel voor u is dat uw gift aftrekbaar kan zijn van de belasting.

Voor meer informatie: belastingdienst.

Doelen van Dierenweide Zonnehoeve

 • Een natuurlijke, veilige en gezonde leefruimte bieden voor de populatie dieren die bij de Dierenweide leven
 • Het vinden van een goede opvang wanneer een dier niet bij ons kan blijven omdat het niet geschikt blijkt te zijn voor andere dieren of bezoekers.
 •  Het werven van donateurs en vrijwilligers
 • Het zorgen voor voldoende financiële middelen ten aanzien van voer, onderhoud, dierenarts en overige kosten.
 • Het bieden van een functie voor vrijwilligers, leer-ervaringsplaats en educatie.
 • Al datgene wat verder in de ruimste zin onder het bovenstaande verstaan wordt.

Het bestuur van Stichting Dierenweide Zonnehoeve

Het bestuur van de Stichting Dierenweide Zonnehoeve wordt gekozen tijdens de vergadering. Het bestuur dient te zorgen voor een evenwichtige verdeling van kennis en vaardigheden die passen bij de portefeuille. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en verantwoordelijk voor het uit te voeren beleid en besluiten. Hierin wordt het doel van de Stichting gevolgd.

 1. De stichting heeft ten doel:
 • a. het beheer van de dierenweide van het Verpleeghuis Zonnehoeve te Hilversum;
 • b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 • a. het werven van donateurs;
 • b. het werven en begeleiden van vrijwilligers;
 • c. het onderhouden van de locaties;
 • d. het verzorgen van de aanwezige dieren.

Beloningsbeleid: Artikel 3.5 van de Statuten – De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

“Mijn doel is om de dieren een gezond, veilig en vrolijk leven te geven op deze dierenweide.”

Nicolette Nellen

Dierenwelzijn & TD, Bestuur 2023

“De dieren en de vrijwilligers samen in deze prachtige omgeving behouden.”

 

Elly Nijenhuis

Voorzitter, Bestuur 2023

“Al die lieve dieren zo veilig en gezond te zien rondlopen tussen alle vrijwilligers, daar word ik blij van.”

Chantal Oonk

Secretaris, Bestuur 2023

“Een samen leven waarin we voor elkaar zorgen en al dat wat leeft, in Hilversum.”

 

Jan Schriefer

Financiën, Bestuur 2023

“Groei in lokale bekendheid waardoor er een sterke basis van donaties en sponsoren kan groeien.”

Lisa Jonker

Communicatie & Vrijwilligers, Bestuur 2023

Bestuurstaken

 

Bestuurstaak 1

Dierenwelzijn bewaken en bevorderen

De Dierenweide heeft diverse dieren onder haar hoede die buiten leven in een ‘kinderboerderij-setting.”

Het is voor alle dieren van het grootste belang dat het bewaken van hun welzijn onze hoogste prioriteit is. Dat bestaat uit voldoende en passende voeding en drinken, onderdak, medische zorg en aandacht. 

Hierbinnen valt ook het bewaken van de veiligheid (en veilige omgeving) van alle dieren in combinatie met het contact tussen mens en dier.

Het zorgen voor een gevarieerde maar ook rustige omgeving zorgt ook voor het verhogen van het dierenwelzijn.

Voorlichting door middel van borden en mondelinge uitleg is hierbinnen een van onze taken alsmede het bewaken van de goede zorg voor dieren. 

We begeleiden vrijwilligers in het voldoen aan bovenstaande belangrijkste taak van Stichting Dierenweide Zonnehoeve

Bestuurstaak 2:

Donaties en giften

De Dierenweide is een kleinschalige organisatie en geheel afhankelijk van donateurs en sponsoren.

De afgelopen jaren werd er telkens net genoeg geld binnen ‘geschraapt’ om rond te komen, maar er is geen buffer voor onverwachte tegenvallers.

Omdat we het financieel niet ruim hebben zijn grote noodzakelijke uitgaven zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van de omheining op dit moment helaas niet mogelijk.

We werken er hard aan om de Dierenweide Zonnehoeve zichtbaarder te maken waarmee we hopen dat  steeds meer donaties onze kant uitstromen.

Uw gift is dan ook van harte welkom!

 

Bestuurstaak 3:

Werving en behoud van vrijwilligers

Stichting Dierenweide Zonnehoeve leeft en verandert en heeft net zoals andere organisaties te maken met een ‘natuurlijk’ verloop van vrijwilligers.

Werving is dus altijd nodig en blijft ook binnen de Dierenweide een belangrijk aandachtspunt. Periodiek organiseren we een vrijwilligersbijeenkomst en is er het jaarlijks schaapscheerdersfeest, wat altijd met enthousiasme wordt ontvangen.

Om vrijwilligers te kunnen behouden is het ook hier van belang dat we kunnen blijven zorgen voor de juiste omstandigheden zodat we allemaal enthousiast ons werk blijven doen!

Bestuurstaak 4:

Bevorderen van een open en constructieve cultuur

Stichting Dierenweide Zonnehoeve heeft in haar doelgroep de dieren, de vrijwilligers, bezoekers, donateurs-sponsoren en overige belanghebbenden.

Het bestuur van de Dierenweide maakt zich sterk voor het bewaken van een oplossingsgerichte en open cultuur. Hierin mogen partijen meedenken en voorstellen doen.

De besluitvorming ligt bij het bestuur van de Dierenweide. Hierbinnen zal het beleid altijd in eerste instantie gericht zijn op het zorgvuldig uitvoeren van het beleid op dierenwelzijn en het bevorderen daarvan.

Klachtenprocedure

Inleiding klachtenregeling

De Dierenweide-Zonnehoeve doet er alles aan om dagelijks de dieren een goede verzorging te bieden met de hulp van vrijwilligers. Toch kan er soms iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat iemand die niet tevreden is, bij ons terecht kan. Daarom is er een interne klachtenregeling. Wij beschrijven in de regeling onze werkwijze bij het behandelen van klachten.

Voordat u een interne klacht indient

Wanneer u ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een bestuurslid zijn, die al dan niet als vrijwilliger opereert in de Dierenweide. Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht bij ons indienen. U kunt ook direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van ons dan ook een schriftelijke reactie.

Contactadres Bestuur van de Stichting Dierenweide Zonnehoeve via email: bestuur@dierenweide-zonnehoeve.nl

U vindt hier de Klachtenregeling van Stichting Dierenweide Zonnehoeve.

U vindt hier het Klachtenformulier van Stichting Dierenweide Zonnehoeve

.